Dùng nmap để check ssl và tls cover image

Dùng nmap để check ssl và tls

Khanh Nguyen • March 18, 2019

server

Mở đầu

Hôm nay mình được assign một task liên quan đến dùng check ssl, tls Thật ra original là từ cái này CVE-2016-2183 Rất không may là nó dính lỗi Sweet32 nên mình phải bỏ nó ra khỏi cipher suite trong Apache. Đây là suy nghĩ của mình

Check list cipher suite đang được enable

Mình dùng nmap để check thử trang blog của mình xem như nào blog.khanh.page

 nmap --script ssl-enum-ciphers -p 443 blog.khanh.page

PORT  STATE SERVICE
443/tcp open https
| ssl-enum-ciphers:
|  TLSv1.1:
|   ciphers:
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (secp256r1) - A
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (secp256r1) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|   compressors:
|    NULL
|   cipher preference: server
|  TLSv1.2:
|   ciphers:
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (secp256r1) - A
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (secp256r1) - A
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (secp256r1) - A
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (secp256r1) - A
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (secp256r1) - A
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (secp256r1) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|   compressors:
|    NULL
|   cipher preference: server
|_ least strength: A

Ok ngon quá. Trang của mình có strength được đánh giá loại A này. Thử với một trang khác của công ty xem nào (cái này mình không public được)

PORT  STATE SERVICE
443/tcp open https
| ssl-enum-ciphers: 
|  TLSv1.0: 
|   ciphers: 
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (secp256r1) - A
|    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (dh 2048) - A
|    TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (dh 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (secp256r1) - A
|    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (dh 2048) - A
|    TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA (dh 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA (dh 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (secp256r1) - C
|    TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (dh 2048) - C
|    TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (rsa 2048) - C
|    TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|   compressors: 
|    NULL
|   cipher preference: server
|   warnings: 
|    64-bit block cipher 3DES vulnerable to SWEET32 attack
|    64-bit block cipher IDEA vulnerable to SWEET32 attack
|  TLSv1.1: 
|   ciphers: 
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (secp256r1) - A
|    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (dh 2048) - A
|    TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (dh 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (secp256r1) - A
|    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (dh 2048) - A
|    TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA (dh 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA (dh 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (secp256r1) - C
|    TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (dh 2048) - C
|    TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (rsa 2048) - C
|    TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|   compressors: 
|    NULL
|   cipher preference: server
|   warnings: 
|    64-bit block cipher 3DES vulnerable to SWEET32 attack
|    64-bit block cipher IDEA vulnerable to SWEET32 attack
|  TLSv1.2: 
|   ciphers: 
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (secp256r1) - A
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384 (secp256r1) - A
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (secp256r1) - A
|    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (dh 2048) - A
|    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (dh 2048) - A
|    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (dh 2048) - A
|    TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (dh 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384 (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256 (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_256_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (secp256r1) - A
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (secp256r1) - A
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (secp256r1) - A
|    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (dh 2048) - A
|    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (dh 2048) - A
|    TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (dh 2048) - A
|    TLS_DHE_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA (dh 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256 (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256 (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_CAMELLIA_128_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_DHE_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA (dh 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_SEED_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_ECDHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (secp256r1) - C
|    TLS_DHE_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (dh 2048) - C
|    TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA (rsa 2048) - C
|    TLS_RSA_WITH_IDEA_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|   compressors: 
|    NULL
|   cipher preference: server
|   warnings: 
|    64-bit block cipher 3DES vulnerable to SWEET32 attack
|    64-bit block cipher IDEA vulnerable to SWEET32 attack
|_ least strength: C

Ẹc, dính chấu rồi. Bị đánh giá loại C luôn. Bây giờ mình đi fix cái lỗi này thử nhé.

Bỏ settings của 3DES

Bỏ đi settings của 3DES thì cũng khá đơn giản. ở đây mình sẽ hướng dẫn cho nginx cũng như apache

Nginx:

Với nginx thì chúng ta settings cipher trong vhost của từng application. Chẳng hạn mình đang có một file như bên dưới

server {
  listen 443 ssl http2;
  server_name ss_nps.test www.ss_nps.test *.ss_nps.test;
  root /;
  ssl_ciphers AES128-SHA:AES256-SHA:RC4-SHA:DES-CBC3-SHA:RC4-MD5;
  charset utf-8;
  client_max_body_size 128M;

  location /41c270e4-5535-4daa-b23e-c269744c2f45/ {
    internal;
    alias /;
    try_files $uri $uri/;
  }
  ...
}

Hiên tại ciphers của bạn này đang bị lỗi ở :

|    64-bit block cipher 3DES vulnerable to SWEET32 attack
|    Broken cipher RC4 is deprecated by RFC 7465
|    Ciphersuite uses MD5 for message integrity

Tạm thời chúng ta chỉ đối ứng lỗi 3DES trước bằng cách thêm !3DES vào cuối dòng ssl_ciphers như bên dưới

ssl_ciphers AES128-SHA:AES256-SHA:RC4-SHA:DES-CBC3-SHA:RC4-MD5:!3DES;

Kiểm tra lại bằng nmap

nmap --script ssl-enum-ciphers -p 443 ss_nps.test
Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2019-03-18 16:06 JST
Nmap scan report for ss_nps.test (127.0.0.1)
Host is up (0.00051s latency).
rDNS record for 127.0.0.1: localhost

PORT  STATE SERVICE
443/tcp open https
| ssl-enum-ciphers:
|  TLSv1.0:
|   ciphers:
|    TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 (rsa 2048) - C
|    TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA (rsa 2048) - C
|   compressors:
|    NULL
|   cipher preference: client
|   warnings:
|    Broken cipher RC4 is deprecated by RFC 7465
|    Ciphersuite uses MD5 for message integrity
|  TLSv1.1:
|   ciphers:
|    TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 (rsa 2048) - C
|    TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA (rsa 2048) - C
|   compressors:
|    NULL
|   cipher preference: client
|   warnings:
|    Broken cipher RC4 is deprecated by RFC 7465
|    Ciphersuite uses MD5 for message integrity
|  TLSv1.2:
|   ciphers:
|    TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA (rsa 2048) - A
|    TLS_RSA_WITH_RC4_128_MD5 (rsa 2048) - C
|    TLS_RSA_WITH_RC4_128_SHA (rsa 2048) - C
|   compressors:
|    NULL
|   cipher preference: client
|   warnings:
|    Broken cipher RC4 is deprecated by RFC 7465
|    Ciphersuite uses MD5 for message integrity
|_ least strength: C

Ngon lành. Lỗi Sweet32 đã biến mất

Apache

Cũng tương tự nginx ta có thể chỉnh trong file vhost của apache, bằng cách thêm đoạn !3DES như bên dưới

SSLCipherSuite DES-CBC3-SHA:HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!MD5:!PSK:!RC4:!3DES

Check lại list cịper suite của server mất đi 3 cái cipher đang weak chưa

Với việc sử dụng nmap chúng ta có thể kiểm tra được các lỗi liên quan đến ssl, tls của server. Tuy nhiên việc disable các ciphers trên có thể dẫn đến 1 số tình huống ví dụ như những browser quá cũ khi access vào sẽ không thể get data do chúng chỉ hỗ trợ cipher DES (ví dụ như: WinXP IE6, IE8).